Špecifikácia úlohy softvéru je zabezpečiť súlad medzi požiadavkami legislatívy a interných predpisov so stavom procesov a spôsobilosťami a stavom zamestnancov je kľúčom k fungovaní organizácie